KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Bayi Aydınlatma Metni

BAYİYE AİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

TP PETROL DAĞITIM ANONİM SİRKETİ (“TP” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Bayilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler 
Kanun uyarınca İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 102481-5 sicil numarasıyla kayıtlı, “Bulgurlu Mahallesi Gürpınar Cad. No: 15/6 Üsküdar/İstanbul” adresinde mukim TP PETROL DAĞITIM ANONİM SİRKETİ Veri Sorumlusudur.
2. İşlenen Kişisel Veriler
Şirket tarafından çalışanlara ilişkin aşağıda sayılan kişisel veriler işlenebilmektedir. 
Kimlik Verisi 
İletişim Verisi 
İşlem Güvenliği 
Finans Verisi
Bunun yanında, Gerçek kişi bayilerin ve bayilerin çalışanlarının, kimlik, iletişim ve bu başlıklara girmeyen diğer verileri işlenebilmektedir. 
3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
TP tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında veri işleme amaçları aşağıdaki gibidir:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
Şartnameler ve mevzuat uyarınca TP’nin muhafaza etmekle yükümlü olduğu bilgilerin muhafazası,
adli ve idari mercilere yapılması gereken bildirimlerin yasal ve idari süresi içinde yapılması ve bunlarla ilgili veri tabanlarına kaydedilmesi,
şirketin ticari ve hukuki ilişki içinde bulunduğu üçüncü kişiler nezdinde faaliyetlerin yürütülebilmesi adına,
tedarikçi, hizmet sağlayıcılardan ürün ve/veya hizmet tedariki sağlanması ve/veya bu konuda hukuki ve/veya ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, 
müşterilere ürün / hizmet sunulması ve hukuki ve/veya ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi
TP’nin taraf olduğu sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilecek başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin kaydedilmesi,
kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi
iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi
amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.
4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Şirket tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, T 7-24 Mobil, TP Bayi Portal e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan dokümanlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası ile 2/a-c-ç-e-f bentleri kapsamında “kanunlarda açıkça öngörülme”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve Şirket’in meşru menfaatleri hukuki sebepleri ile 6. maddesinin 3. fıkrası kapsamındaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir.
5. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak, Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel hukuk kişilerine, Şirket’in dışarıdan hizmet aldığı tedarikçilere, Şirket’in hizmet verdiği müşterilerine, grup şirketlerine, iş ortaklarına, hissedarlarımıza, gerekli hallerde Şirket’in vekalet vermiş olduğu avukata/avukatlara veri güvenliği tedbirleri dahilinde aktarılmaktadır. 
6. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları
Dilediğiniz zaman TP’ye başvurarak;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanun’un uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden ve internet sitesinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Bulgurlu Mahallesi Gürpınar Cad. No: 15/6 Üsküdar/İstanbul”” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@tppd.com.tr adresine iletebilirsiniz. TP, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir. 
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, var ise; e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca gerekmektedir. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular TP tarafından reddedilecektir. 
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 
 
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.